CLÀUSULES ABUSIVES IV.- CLÀUSULES MUTIVIDIVSES

Com hem dit, la validesa de la clàusula sol, depèn de superar el doble control de transparència, això es que formalment s’hagi informat, figurant la disposició controvertida en la documentació prèvia al firma del contracte, i que materialment el consumidor n’hagi tingut ple coneixement dels seus efectes.

El control de transparència no s’esgota amb un control formal d’incorporació, es a dir, que hi hagi la clàusula, sinó que suposa un plus, com ha destacat el TJUE (Sentencies de 21 de març de 2013, assumpte C-92/11, cas Rabai; de 26 de febrer de 2015. Assumpte C-143/13, caso Matei; o de 23 d’abril de 2015, assumpte C-96/14, cas Van Hove) i el Tribunal Suprem (Sentencia 241/2013, de 9 de maig), així no es suficient que la redacció de les clàusules sigui clara i comprensible, sinó que l’adherent, el consumidor que no té capacitat negociadora amb l’entitat financera, tingui un coneixement real de la mateixa, en especial de les seves conseqüències econòmiques, el control material.

La necessitat d’aquest mateix control de transparència, es la base de la nul·litat de la clàusules multidivisa, es tracte en definitiva, que quan el banc comercialitza el producte, informi al client dels riscos concrets d’aquest tipus de producte, que superen el propis d’un préstec hipotecari tipus variable. El consumidor ha de ser conscient que la fluctuació de la moneda, pot portar a veure incrementar el seu deute, enlloc de disminuir com seria habitual en cas que anés pagant mensualment al seva quota.

Com en la clàusula sol, en cas de contractar amb consumidors, serà l’entitat financera qui haurà de demostrar que ha informat degudament plantejant-li al consumidor diferents escenaris.

Entre d’altres, destaco les següents Sentencies:

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8209905&statsQueryId=106612050&calledfrom=searchresults&links=%22608%2F2017%22&optimize=20171116&publicinterface=true

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6703660&statsQueryId=106612176&calledfrom=searchresults&links=%22241%2F2013%22&optimize=20130510&publicinterface=true

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135405&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2648165

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162540&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2648353

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163876&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2648933

Fonts:         http://www.poderjudicial.es

http://curia.europa.eu