Serveis

Els nostres professionals i equip d’assessors externs, cobreixen la totalitat de les matèries legals, entre d’altres.

Dret Civil

 • Redacció i Assessorament de tot tipus de contractes: compravenda,
  arrendaments, precaris, préstecs, obres, serveis i contractes mercantils
  de tota mena
 • Reclamacions d’impagats
 • Desnonaments
 • Comunitats de Propietaris, impugnació acords, reclamació
  propietaris morosos
 • Dissolució de comunitats de bens
 • Reclamació de danys i perjudicis derivats d’accidents de circulació o qualsevol altre negligència mèdica i/o professional
 • Reclamació vicis de la construcció
 • Compliment de contractes i/o resolució.

Dret de Familia

 • Separacions, Divorcis, nul·litat matrimonial i dissolució parelles de fet
 • Guarda i custodia de menors, pensions aliments, dret us de l’habitatge familiar
 • Liquidació i extinció del regim matrimonial
 • Pensió compensatòria i compensació econòmica per raó del treball
 • Redacció de Capítols matrimonials
 • Reconeixement sentencies i resolucions estrangeres.
 • Declaració d’incapacitat, nomenament de tutors i autoritzacions de venta de menors i incapaços.

Dret Administratiu

 • Recursos d’alçada i reposició
 • Recursos contenciosos-administratius
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració
 • Reclamacions tributaries

Dret Bancari

 • Reclamacions contra entitats bancaries
 • Deute subordinat i preferents
 • Nul·litat Clàusules sol
 • Nul·litat clàusules abusives
 • Préstec hipotecaris
 • Reclamació de despeses de constitució de la hipoteca
 • Productes financers swap
 • Accions Bankia
 • Altres negligències entitats financeres

Dret Inmobiliari

 • Redacció de contractes compravenda, arres, permuta drets de superfície
 • Terceries de millor Dret
 • Atermenaments, fitacions i reclamacions de superfície.
 • Incompliments de contracte
 • Reclamació de danys per defectes de la construcció i vicis
 • Constitució de servituds i altres drets reals

Dret Laboral

 • Reclamacions de per acomiadament
 • Reclamacions de quantitat per acomiadament
 • Sancions laborals
 • Expedients de regulació de treball temporal i extinció de contractes Reclamació de declaració invalidesa davant l´I.N.S.S.
 • Reclamació de prestacions socials

Dret Urbanístic

 • Estudis i modificació de planejament
 • Redacció Projecte de reparcel·lació
 • Juntes de compensació

Dret Hereditari

 • Testaments
 • Acceptació herència
 • Declaració d’herència “ab intestat”
 • Negociació i reclamació de legitima, quarta vidual i altres drets successoris
 • Nul·litat de testaments
 • Nul·litat de donacions
 • Planificació fiscal i liquidacions
 • Planificació successòria

Dret Penal

 • Asistencia en la instrucció i enjudiciament de tot tipus de procediments penals, davant el jutge instrucció, penal o Audiència Provincial.
 • Violència de gènere
 • Judici de delictes lleus
 • Suspensió o substitució de penes privatives de llibertat
 • Sol·licitud de llibertat provisional, regim penitenciari.
 • Interposició Denuncies i Querelles criminals

Dret Mercantil

 • Constitució de societats.
 • Responsabilitat d’administradors.
 • Reclamacions dels deutes socials als administradors mercantils
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Conflictes societaris.
 • Contractació mercantil
 • Procediments concursals
 • Nomenament i revocació de càrrecs.